Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Komunalny w Solcu Sp.  z o.o. z siedzibą 09-500 Gostynin Solec 39C, e-mail: sekretariat@zksolec.eu; tel.: 24 235 30 91

2. Powołano przez Administratora inspektora ochrony danych w Zakładzie Komunalnym w Solcu Sp.  z o.o. z siedzibą Solec 39C 09-500 Gostynin z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@zksolec.eu

3. Cel i sposób przetwarzania danych u administratora następuje w celu realizacji umów zawieranych przez Zakład Komunalny w Solcu Sp.  z o.o.  oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie umowy zawartej z dysponentem danych osobowych. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umów zawieranych z Zakład Komunalny w Solcu Sp.  z o.o. na dostawę wody i/lub odprowadzenia ścieków oraz innych umów związanych z usługami świadczonymi przez Zakład. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Administratora usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Odbiorcą Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez administratora mogą być przekazywane pracownikom na podstawie upoważnień do przetwarzania danych. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom  władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w tym do prawidłowego wykonania umów zawieranych przez administratora z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego oraz podatkowego.
7. Pani/Pana, której dotyczą dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Pani/Pana, której dotyczą dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.